- - -
thế bấm
Em nhớ [Em] nhất một chuyện năm xưa ởmiền Nam
Một ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan [Am] tành
[G] Ai đã ghi công đầu nơi [E] đây thật liệt [Am] oanh
[Em] Tuổi mười [Am] ba chính tên [Em] gọi Lê Văn [G] Tám

Bó đuốc [Em] sống sáng ngời
Soi đường cho đội em tiến [Am] nhanh
Hôm nay đây vây quanh lửa [D] hồng
Lửa bập [B] bùng như gọi tên [Em] anh

Bó đuốc [Em] sống sáng ngời
Soi đường cho Đội em tiến [Am] nhanh
Hôm nay đây vây quanh lửa [D] hồng
Lửa bập [B] bùng như gọi tên [Em] anh
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận