- - -
thế bấm
Dưới toà sen [Cm] vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan [Eb] Âm
Người đã cho [Bb] con niềm [C7] tin yêu giữa cuộc [Fm] đời
Quan Âm Bồ [Cm] Tát hiệu viên thông
Mười hai nguyện [Bb] lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao [Fm] người qua cơn khổ [Gm] nạn từ bi độ [Cm] đời

Quan [Cm] Âm Trái tim sáng [Eb] ngời
Cứu người hoạn nạn qua cơn [Cm] khó khăn!
Quan [Fm] Âm tay cầm bình [Gm] nước Cam [Cm] Lồ
Tay cầm nhành [Bb] liễu thanh nhàn rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát [Gm] mẻ mười phương thanh [Cm] nhàn

Dưới toà sen [Cm] vàng hương trầm toả ngát nhân [Eb] gian
Lạy Phật Quan [Bb] Âm dìu [C7] con qua bến mê [Fm] đời
Cho con được [Cm] sống đời an vui
Cho con được [Bb] sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu [Fm] khổ, Quan Âm cứu [Gm] nạn đời con rạng [Cm] ngời

Sheet Ảnh 'Lạy Phật Quan Âm'

Lạy Phật Quan Âm sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận