- - -
thế bấm
Là la la lá la là [A] la là la la lá [E] là
Là la la lá la là [A] la là la là la [E] la

[E] Mưa [A] đến mưa [F#m] đi mưa [E] tuổi xuân thì
[A] Mưa ướt làn [E] mi [F#m] mưa [B7] rót sầu [E] bi
[A] Mưa khóc làm [E] chi [F#m] mưa [B7] đến rồi [E] đi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận