- - -
thế bấm
Lện [C#m]h vua hành quân [B]trố ng [E]kêu dồ n.
Q [G#m]uan với quân lên [C#m]đư ờng.
Đ [G#m]oàn ngựa xe cuối [C#m]cù ng.
Vừ [G#m]a đuổi theo lối [C#m]sông.
Ph [A]ía cách [B]qu an xa [E]trườn g.
Q [G#m]uan với quân lên [C#m]đư ờng.
H [G#m]àng cờ theo [C#m]trống d ồn.
N [G#m]goài sườn non [C#m]cuối t hôn.
[A]Phất phơ ngậ [B]p trời [C#m]ba ỵ
Qu [C#m]a Thiên San kìa ai tiễn [G#m]rư ợu vừa tàn.
V [B]ui ca vang rồi đi tiến [C#m]b inh ngoài ngàn.
Ng [G#m]ười đi ngoài vạn lí quang sơn.
[B]Người đứng chờ trong bóng cô [E]đơn.
Bê [C#m]n Man Khê còn tung [G#m]gió bụi mịt mùng.
[B]Bên Tiêu Tương còn thương tiếc [C#m]nuối ngàn trùng.
N [G#m]gười không rời khỏi kiếp gian nan.
[B]Người biến thành tượng đá ôm co [C#m]n.
[C#m]Ngựa phi ngoài [B]xa hí vang [E]tr ời.
C [G#m]hiêng trống khua [C#m]trăm h ồi.
N [G#m]gần ngại trên núi [C#m]đồ i.
R [G#m]ồi vọng ra [C#m]khắp ơi.
[A]Phía cách q [B]uan xa [E]vờ i.
Ch [G#m]iêng trống khua [C#m]trăm h ồi.
[G#m]Ngần ngại trên [C#m]núi đồi.
Rồi [G#m]dậy vang khắp [C#m]n ơi.
T [A]hắm bao [B]ni ềm chia [C#m]ph ôi.
[C#m]Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày [G#m]v ề.
Ai q [B]uên ghi vào gan đã [C#m]bao nguyện thề.
Nh [G#m]ìn chân trời xanh biếc bao la.
[B]Người mong chờ vẫn nhớ n [E]ơi xa
Ba [C#m]o nhiêu năm bồng con đứng đợi [G#m]chồng về.
B [B]ao nhiêu phen thời gian xóa [C#m]p hai lời thề.
N [G#m]gười tung hoành bên núi xa xăm.
N [B]gười mong chồng còn đứng muôn [C#m]năm.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận