- - -
thế bấm
Tone gốc Gm
[Am]Ca Xi La - Pế Pê - Ra Một
A Bê [G]Loa - Ma Xế Lô
[F]Xà Bì A Lôn [G]Xô - Lu Ca Mô [C]Rích
[Am]Ga Rét Bêu - Rô Nàn Đồ - Ít [Em]Xcô
Bèn De [Am]Má..a..à..
[F]Đì E Gô Lố [G]Pét - Mô Rà [Am]Ta - Pế [Am]Rẹt

Ằng Ghèn đi Ma Rí [F]Á - Bẹt Xcà - Khế [G]Rá..a (Hà Là Mà Rịt)
Ra [Em]Phén Va Rà [Am]Nê (Hà Là Mà Rịt)
Nà Chồ - La Ra Men [F]Đí - Cà Xề Mí [G]Rố..ô (Hà Là Mà Rịt)
Dét [Em]Xé Rô Đrì [Am]Guết
Phà Bì Ô Cô En [F]Tráo (Hà Là Mà Rịt) - Cà Vá [G]Dá..an (Hà Là Mà Rịt)
Rê [Em]Án Đê Xì [Am]Ma
Uỳn Nờ Cộp Pa đen [F]Rấy (Hà Là Mà Rịt) - Là Lí [G]Gá..a (Hà Là Mà Rịt)
Ha [Em]Lá Rê An Mà [Am]Rít
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận