- - -
thế bấm
Sài [ A ]Gòn . cũng có có hoa Đào .
Không [ D ] tin .em hãy [ D/F#] soi vào gương [ A/C#] xem
Ồ ! [ Dbm] Trông. Vừa lạ lại vừa xinh.
Hây hây đôi [ Bm ]má .môi em nở [ A ] Đào.
Giật [ D ] mình .gió cũng cũng xôn [ A ]xao .
Bóng [ Dbm ] em hay [ Bm] bóng .bóng hoa [ E7]Đào.
Hoa Đào mùa [ A ] Xuân .
Sài [ A ]Gòn rực rỡ thanh (Bm)tân.
Dáng [ E] em hay [ Bm ] dáng mùa [ E7 ] Xuân .mùa Xuân Sài [ A ] Gòn .
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận