- - -
thế bấm

1. Nam mô đại [Am] bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại [Am] bi hội thượng Phật Bồ [Dm] Tát
Nam mô đại [G] bi hội thượng Phật Bồ [Am] Tát
Thiên thủ thiên [F] nhãn vô ngại đại [Em] bi tâm Đà La [Am] ni

2. Nam [Am] mô hắc ra đát na đa [Em] ra dạ da
Nam mô a rị [Am] da bà lô [F] yết đế [G] thước bát ra [C] da
Bồ [Am] Đề tát đỏa bà da ma ha tát đỏa bà [Dm] da
Ma ha ca lô ni ca [Em] da án tát bàn ra phạt [Am] duệ

3. Số đát [Am] na đát tỏa Nam mô tất [Em] kiết lật đỏa
y mông a rị [Am] da bà lô [F] kiết đế thất [G] Phật ra lăng đà [C] bà
Nam [Am] mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn [Dm] đa sa mế
Tát bà a [E] tha đậu du bằng A thệ [Am] dựng

4. Tát [Am] bà tát đa na [Em] ma bà dà
Ma phạt đạt đậu [Am] đát điệt tha [F] Án. A [G] bà lô [C] hê
Lô ca [Am] đế ca ra đế di hê rị ma [Dm] ha bồ đề tát đỏa
Tát [E] ba tát bà ma ra ma [Am] ra

5.Ma [Am] hê ma hê rị [Em] i đà dựng
Cu lô cu lô yết [Am] mông độ [F] lô độ lô [G] phạt xà da [C] đế
Ma [Am] ha phạt xà da đế dà ra đà ra
[Dm] Địa rị ni Thất Phật ra [E] da giá ra giá [Am] ra

6. Mạ [Am] mạ phạt ma ra mục đế [Em] lệ
Y hê di hê thất na thất [Am] na, A [F] Ra sâm [G] Phật ra xá [C] lợi
Phạt [Am] sa phạt sâm Phật ra xá da
Hô [Dm] lô hô lô ma ra, hô [Em] lô hô lô hê rị ta ra ta [Am] ra

7. Tất [Am] rị tất rị tô [Em] rô tô rô
Bồ Đề [Am] dạ Bồ Đề dạ bồ [F] đà dạ [G] bồ đà [C] dạ
Di [Am] đế rị dạ na ra cẩn trì [Dm] Địa rị sắc ni na
Ba dạ [E] ma na ta bà ha tất đà [Am] dạ

8. Ta bà [Am] ha ma ha tất [Em] đà dạ
Ta bà ha Tất đà du [Am] nghệ thất [F] bàn ra [G] dạ ta bà [C] ha
Na [Am] ra cẩn trì ta bà ha ma ra [Dm] na ra ta bà ha
Tất ra [E] tăng a mục khê da a bà [Am] ha

9. Ta bà [Am] ma ha a tất đà dạ ta [Em] bà ha
Giả kiết ra a tất đà [Am] dạ ta bà [F] ha ba đà [G] ma kiết tất đà [C] dạ
Ta bà [Am] ha na ra cẩn trì bàn đà ra dạ [Dm] ta bà ha
Ma bà rị thắng [E] yết ra dạ ta bà [Am] ha

10 Nam [Am] mô hắc ra đát na đa [Em] ra dạ da
Nam mô a rị [Am] da bà lô [F] kiết đế [G] thước bàn ra [C] dạ
Ta bà [Am] ha. Án. Tất điện [Dm] đô
Mạn đà ra bạt đà [E] gia ta bà [Am] ha. [Dm] Nam [Am] Mô
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận