- - -
thế bấm
Bình [Em] bát ơ, buồn ai tan tác ơ
Lỡ mối duyên [A] lòng buồn người bỏ xứ [Em] xa quê.
Bình [D] bát ơ, tình sao chua [Bm] chát ơ
Bởi ai phủ [D] phàng qua [Bm] cầu bỏ bạn mình [Em] ên.

Ngày [Em] xưa, tình duyên hai đứa
Chung bến chung [A] lòng, chung con đò lối nhỏ [Em] chờ mong
Ngày [D] đó ơ, tình ai chưa [Bm] ngó ơ
Bởi câu hẹn [D] hò chờ [Bm] ngày bình bát trổ [Em] bông.

Rồi [Em] ngày bình bát trổ [A] bông trái cũng chín vàng
Mà sao đò sang bến [Em] sông
Để bến [D] sông, người thương nhớ [Bm] mong
Ngóng trông con [D] đò, con [Bm] đò bỏ bạn người [Em] ơi.

Ngày [A] xưa, lối hẹn chiều mưa
Đón đưa nhau [D] về, giờ đây người buông [Bm] tiễn đưa
Câu thủy [D] chung, tình đợi tình [Bm] trông
Cớ sao thay [D] lòng bỏ [Bm] bậu bình bát đau [Em] lòng.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận