- - -
thế bấm
Nay muốn làm [C]gì thì phong bì mà đi trước
Từ mừng đám cư [F]ới, chia buồn đám [C]ma
Làm mọi thủ tục không sợ phiền [Am]hà
Rồi mọi phát si [G]nh là đều lo xong [C]tất.
Phong bì của t [F]a là đa năng nhất
Đem đi xin đất, cho đến chạy trư [G]ờng.
Phong bì của [C]ta mạng hơn vũ khi,
nên #ẫu đi đâ [G]u ta nhớ mang [C]the o.
Phong bì của t [F]a là cây thuốc quý
Mang cho bác sĩ cứu chữa người n [G]hà.
Phong bì của [C]ta làm ta có giá,
nên dẫu đi đ [G]âu ai cũng yêu [C]ta
Nên dẫu đi đ [G]âu ta nhớ mang [C]th eo!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận