- - -
thế bấm
[G]Ấy, một[Bm] đêm rất xa[Em] vời, ngàn vì sao[Am] lung linh sáng soi[D] nơi miền Bê lem[G][E7].
Bọn mục đồng[Am] nghe vang khúc ca[D], thiên thần[Bm7] báo tin[Em].
Mừng vui[Am7] thay hôm nay Jesus con Trời giáng sinh[D7]....
[G]Ấy, là [Bm]đêm Chúa ra [Em]đời,
tại chuồng chiên[Am] đơn sơ máng rơm[D] không nệm gối êm[G][E7],
vì lòng Ngài[A] yêu thương thế nhân[D],
nên Ngài[Bm7] phó thân [Em]để muôn dân[Am7] hôm này nhận được tình yêu thiên Chúa[D7].....
Thật[G] Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi[Bm7] đi trong lỗi lầm[Em],
tìm đến[Am] Cứu Chúa nhận tình yêu[Am7] nơi Cha,
Ngài sẽ lau[D7] khô dòng nước mắt[G].
Ngài sẽ xoá hết mọi buồn lo[Bm] trong anh,
và anh sẽ[Em] đắc thắng luôn mỗi[Am] ngày,
tìm lại niềm vui[Am7] nơi Cha và tình yêu Cha dành cho anh[Dsus4][D7]??
Người[G] hỡi có biết vì cớ sao Jesus đã đến [Bm7]trong nơi khó nghèo[Em]?
vì Chúa[Am] đã đến tìm và cứu những bước[Am7] người mãi mê[D7] đi trong tăm tối[G]
Nào hãy cất bước tìm về Cha[Bm] yêu thương,
nguồn sự sống[Em]Chúa mãi luôn tuôn [Am]đầy từng ngày trôi qua[Am7] trong anh,
lòng bình an hy vọng Cha ban[Dsus4]...cho[D7] anh và tôi[G]....!!!!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận